Hlavicka

Informace k ŠPP

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Střelice zajišťuje specializované pedagogické činnosti, a to na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost poradenského centra školy zajišťují:

 • výchovný - kariérový poradce: Ing. Sylva Hradečná
 • školní metodik prevence: Mgr. Blanka Dalecká
 • školní speciální pedagog: Mgr. Marcela Bezoušková

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022:

 • Výchovná poradkyně - pondělí 7:30 - 7:55, středa 7:30 - 7:55, sylva.hradecna@skolastrelice.cz
 • Metodička prevence - úterý 7:30 - 7:55, pátek 7:30 - 7:55, blanka.dalecka@skolastrelice.cz
 • Speciální pedagožka - čtvrtek 15:00 - 16:00, marcela.bezouskova@skolastrelice.cz

Zajišťujeme:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními
Péče o nadané žáky
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Kariérové poradenství
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
Prevence a intervence školní neúspěšnosti a rizikového chování
 • prevence školní neúspěšnosti podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
Metodická podpora pro rodiče a učitele
 • metodická podpora učitelům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

Aktualizováno: 15.03.2022 21:36:04
Aktualizoval: Dubčák Radim