Hlavicka

Školní družina

Školní družina má pět oddělení po 30 žácích pro děti z 1. až 5. ročníku.

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Vnitřní řád Školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Yvona Hájková

Vychovatelky: Darja Wanke, Lucie Urbánková, Renata Bařinová, Marta Pernová

Provoz školní družiny: ráno 6:30 - 7:45 (příchod do 7:30), odpoledne 11:30 - 17:00

Odchod ze školní družiny je uveden na zápisním lístku. Pokud rodiče vyžadují jiný čas odchodu, vychovatelka musí dostat písemnou žádost. Poplatek za družinu činí 400 Kč za 1. pololetí (nutno zaplatit do 30. 9. 2019) a 600 Kč za 2. pololetí (nutno zaplatit do 31. 1. 2020). Platí se bezhotovostně, číslo účtu 181 702 772/0300. Specifický symbol 401, variabilní symbol bude žáku přidělen třídním učitelem.

Vzor žádosti o uvolnění ze školní družiny.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci od 1. do 5. třídy na základě rodiči řádně vyplněného zápisního lístku, který je uložen u vychovatelky. Žák může být vyloučen ze školní družiny pro opakované porušování Řádu školní družiny, nebo pokud řádně a včas nezaplatí příspěvek na provoz školní družiny.
Ve Střelicích dne 31. 8. 2019 Mgr. Helena Fialová, ředitelka ZŠ Střelice


Stanovení výše příspěvku na provoz ve školní družině na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Střelice podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §§ 11 a 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovuje úplatu za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 ve výši 1000 Kč za školní rok. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z tohoto důvodu pobírá dávky pěstounské péče, tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Žádost o snížení nebo prominutí úplaty se podává písemně na ředitelství školy a doloží se potvrzením o přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Plátce, kterému bude úplata snížena nebo prominuta, je povinen čtvrtletně prokazovat trvání nároku na přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Plátce, který tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu v plné výši. Provoz školní družiny v období hlavních prázdnin (červenec - srpen 2019) se nepředpokládá.

1) § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 2) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.
Ve Střelicích dne 31. 8. 2019 Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy


Aktualizováno: 24.02.2020 22:28:54
Aktualizoval: Dubčák Radim